główna zawartość
artykuł nr 1

Status Prawny:

 

 

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: PBW w Warszawie S.A.

 

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa.

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 3.

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie,

 

 

§ 4.

1. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

 

§ 5.

1. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397), ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu