główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki:

Skład Rady Nadzorczej: Adam Trojanowski - Przewodniczący Mariusz Paczkowski - Sekretarz Marek Olszewski Tomasz Sochacki Robert Klecha Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. I. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowan...

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 14:12

2. Kontakt

Kontakt:

Kontakt: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S. A. ul. Modlińska 17 03-199 Warszawa Prezes Zarządu Sekretariat tel.: (0-22) 811 29 83, 811 34 22 kom: 506 143 564 fax.: (0-22) 811 99 52 e-mail: sekretariat@pbw.com.pl

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 14:09

3. Zarząd

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu Adam Wojtaś I. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. II. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 14:07

4. Informacje ogólne

Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna 03-199 Warszawa ul. Modlińska 17 Sekretariat: tel. 22 811 29 83 22 811 34 22 fax 22 811 99 52 e-mail: sekretariat@pbw.com.pl strona WWW: www.pbw.com.pl Numer KRS: 0000015995 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki Kapitał zakładowy: 19 478 984,90 zł wpłacony w całości NIP: 525-000-25-86

Utworzony: 2003-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 14:03

5. Nieudostępniono w BIP

Treści nieudostępnione:

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 pażdziernika 2001 r.): "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

Utworzony: 2003-10-05 | Zmodyfikowany: 2012-03-21 08:12

6. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn obsługują: 1. Michał Olszewski - administrator tel. (022) 32-65-170 e-mail: molszewski@pbw.com.pl

Utworzony: 2003-10-05 | Zmodyfikowany: 2012-03-21 08:12

7. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

I. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1. z własnej inicjatywy, 2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 3. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone, co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 4. na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone, co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Wal...

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2012-03-21 08:10

8. Struktura własnościowa i majątek Spółki

Struktura własnościowa i majątek Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki - 100% Skarb Państwa. Majątek Spółki - 43 600 tys zł

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2012-03-21 08:07

9. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24. B), 2. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34. Z), 3. Transport wodny Śródlądowy (PKD 61.20. Z), 4. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską (PKD 45.50. Z), 5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 50.20. A), 6. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11. A), 7. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11. B), 8. Prze...

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2012-03-21 08:06

10. Organizacja

Schemat Organizacyjny PBW w Warszawie S.A.

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2012-03-21 08:05

11. Status prawny

Status Prawny:

§ 1. 1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: PBW w Warszawie S.A. § 2. 1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa. 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółk...

Utworzony: 2004-04-05 | Zmodyfikowany: 2012-03-21 08:00