główna zawartość
artykuł nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

 

 

I. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1. z własnej inicjatywy,

2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone, co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

4. na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone, co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

 

II. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4.

 

III. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,

2. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. I pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.