główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Nadzorcza Spółki:

 

Skład Rady Nadzorczej:

Adam Trojanowski    - Przewodniczący

Mariusz Paczkowski - Sekretarz

Marek Olszewski

Tomasz Sochacki

Robert Klecha

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

 

I. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane.

2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

5. określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

9. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

 

 

II. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,

2. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EUR w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 52 ust. 3 pkt. 2 i 3 Statutu Spółki,

3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,

4. wystawianie weksli.

5. zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy

 

 

III. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 52 ust. 2 pkt 2 Statutu,

2. wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu,

3. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 52 ust. 2 pkt Statutu,

4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,

5. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,

6. przeprowadzanie postępowania kwalifikującego na stanowisku członka Zarządu, o którym mowa  w § 52 ust. 2,

7. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

8. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

 

 

IV. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 7 i 8 wymaga uzasadnienia.

 


 

V. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003r. Nr 147, poz. 1689, ze zm.).